Śląskie / GLIWICE

Politechnika Śląska

Oferta Edukacyjna

O nas

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

W 18 jednostkach – 13 wydziałach, dwóch kolegiach i trzech centrach naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej – prowadzone są obecnie 54 kierunki studiów i blisko 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować administrację, matematykę, socjologię i zarządzanie, a także filologię i pedagogikę. Jedenaście wydziałów i jedno centrum naukowo-dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały funkcjonują w Katowicach i dwa w Zabrzu. Oprócz tego w strukturze uczelni znajdują się dwa centra naukowo-dydaktyczne – w Rybniku i docelowo w Sosnowcu-Maczkach, dzięki czemu Politechnika Śląska obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci 23 tys. studentów, w tym ok. 17 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie oraz podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym. Na 11 kierunkach Politechniki Śląskiej istnieje możliwość studiowania w języku angielskim.

Misją Politechniki Śląskiej jako uniwersytetu technicznego jest kształcenie profesjonalnych kadr inżynierskich zdolnych sprostać wysokim oczekiwaniom nowoczesnego przemysłu w zakresie przedsiębiorczości i kreowania innowacji oraz prowadzenie badań naukowych finansowanych z różnych źródeł i komercjalizacja ich wyników poprzez transfer nowych technologii i nowych produktów do przedsiębiorstw.

Natomiast wizja rozwoju Politechniki Śląskiej stanowi, iż „Po roku 2020 Politechnika Śląska powinna być postrzegana jako innowacyjne centrum kształcenia, nauki oraz transferu technologii i zajmować znaczącą pozycję w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”. Politechnika Śląska działa w oparciu o zasady pluralizmu, wolności nauki i poszanowania odrębności światopoglądowych. Uczestnicząc w rozwoju nauki, techniki i kultury, kształtuje w swej społeczności przejawy patriotyzmu, obywatelskiej odpowiedzialności, społecznej aktywności, wzajemnego szacunku, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości i umiłowania prawdy oraz propaguje dobre obyczaje w nauce.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 180,6 tys. inżynierów, 4 566 doktoratów oraz blisko 860 habilitacji. Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na drugim miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni. Według tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na wysokim czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Szkoła oferuje również swoim studentom możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu uczelni na całym świecie. Szerokie kontakty zarówno z zagranicznymi, jak i krajowymi ośrodkami naukowymi, znakomicie wykwalifikowana kadra oraz prowadzone badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem, zapewniają wysoki poziom nauczania na Politechnice Śląskiej. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy.

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Analityka biznesowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Zdobyta przez absolwentów wiedza z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, metod ilościowych i informatyki pozwala na zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, które zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych, a w szczególności w działach analiz biznesowych, informatycznych i odpowiedzialnych za zarządzanie informacją oraz w korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze, instytucjach finansowych i instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
analiza danych i procesów gospodarczych
analiza danych finansowych

Analityka biznesowa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Zdobyta przez absolwentów wiedza z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, metod ilościowych i informatyki pozwala na zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, które zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych, a w szczególności w działach analiz biznesowych, informatycznych i odpowiedzialnych za zarządzanie informacją oraz w korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze, instytucjach finansowych i instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
analiza danych i procesów gospodarczych
analiza danych finansowych

Logistic
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język angielski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
Manager of logistics
Logistics services

Logistic
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język angielski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
Manager of logistics
Logistics services

Logistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
logistyka miast i regionów
logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
zarządzanie łańcuchem dostaw

Logistyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
logistyka miast i regionów
logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
zarządzanie łańcuchem dostaw

Logistyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
menedżer logistyki
usługi logistyczne

Logistyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
menedżer logistyki
usługi logistyczne

Management and production engineering
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język angielski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie. Potrafią posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
management of production systems

Management and production engineering
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język angielski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
productionand logistic systems in industrial enterprises

Socjologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, w tym z zakresu stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz metod i technik diagnozowania zjawisk życia społecznego. Znają najnowsze technologie informatyczne, które są wykorzystywane do analizy zjawisk społecznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
badania rynku i reklamy
socjologia biznesu i mediów
socjologia regionów przemysłowych

Socjologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, w tym z zakresu stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz metod i technik diagnozowania zjawisk życia społecznego. Znają najnowsze technologie informatyczne, które są wykorzystywane do analizy zjawisk społecznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
badania rynku i reklamy
socjologia biznesu i mediów
socjologia regionów przemysłowych

Socjologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, w tym z zakresu stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz metod i technik diagnozowania zjawisk życia społecznego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
komunikacja społeczna i PR
socjologia Internetu i społeczności wirtualnych
socjologia społeczności lokalnych

Socjologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, w tym z zakresu stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz metod i technik diagnozowania zjawisk życia społecznego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
komunikacja społeczna i PR
socjologia Internetu i społeczności wirtualnych
socjologia społeczności lokalnych

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
zarządzanie w korporacjach
zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
zarządzanie w korporacjach
zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim

Zarządzanie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
menedżer innowacji
audytor biznesowy
menedżer HR
menedżer w organizacji publicznej
specjalista ds. controllingu i finansów

Zarządzanie
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
menedżer innowacji
audytor biznesowy
menedżer HR
menedżer w organizacji publicznej
specjalista ds. controllingu i finansów

Zarządzanie projektami
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwenci kierunku zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika projektu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat


Zarządzanie projektami
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwenci kierunku zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika projektu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat


Zarządzanie projektami
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci kierunku zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika projektu.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
nowoczesne zarządzanie projektami
tradycyjne zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci kierunku zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika projektu.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
nowoczesne zarządzanie projektami
tradycyjne zarządzanie projektami

Zarządzanie i inżynieria produkcji
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
bezpieczeństwo i higiena pracy
organizacja produkcji i logistyka
inżynieria odwrotna z elementami wzornictwa przemysłowego

Zarządzanie i inżynieria produkcji
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
bezpieczeństwo i higiena pracy
organizacja produkcji i logistyka
inżynieria odwrotna z elementami wzornictwa przemysłowego

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
bezpieczeństwo i higiena pracy
organizacja produkcji
organizacja produkcji przemysłowej
lean manufacturing
jakość i bezpieczeństwo produkcji
utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
bezpieczeństwo i higiena pracy
organizacja produkcji
organizacja produkcji przemysłowej
lean manufacturing
jakość i bezpieczeństwo produkcji
utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

Architektura
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
4
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier


Architektura
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz do podjęcia pracy badawczej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Architektura
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz do podjęcia pracy badawczej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Architektura wnętrz
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwentów kierunku architektura wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu  projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat


Architektura wnętrz
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Sprawnie posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury wnętrz.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4 lata
Język polski

Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu automatyki układów i procesów przemysłowych, posiadają także umiejętności w zakresie projektowania oraz konstrukcji układów sterowania, programowania sterowników przemysłowych, sieci komputerowych i przemysłowych. Mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych, posiadają także odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
4
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat


Automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4 lata
Język polski

Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu automatyki układów i procesów przemysłowych, posiadają także umiejętności w zakresie projektowania oraz konstrukcji układów sterowania, programowania sterowników przemysłowych, sieci komputerowych i przemysłowych. Mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych, posiadają także odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
4
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat


Górnictwo i geologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
elektrotechnika i automatyka w górnictwie
geologia górnicza i poszukiwawcza
geologia inżynierska i geotechnika
górnictwo odkrywkowe
maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze

Górnictwo i geologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
elektrotechnika i automatyka w górnictwie
geologia górnicza i poszukiwawcza
geologia inżynierska i geotechnika
górnictwo odkrywkowe
maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze

Górnictwo i geologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
elektrotechnika i automatyka w górnictwie
geologia górnicza i poszukiwawcza
informatyka i zarządzanie w górnictwie
maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze

Górnictwo i geologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
elektrotechnika i automatyka w górnictwie
geologia górnicza i poszukiwawcza
informatyka i zarządzanie w górnictwie
maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
bezpieczeństwo publiczne
bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn
BHP i ochrona przeciwpożarowa
higiena i bezpieczeństwo pracy
higiena pracy i bezpieczeństwo obiektów
inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe

Inżynieria Bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
bezpieczeństwo publiczne
bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn
BHP i ochrona przeciwpożarowa
higiena i bezpieczeństwo pracy
higiena pracy i bezpieczeństwo obiektów
inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, ekologicznej, psychologicznej, socjologicznej i ergonomicznej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe
technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy

Inżynieria Bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, ekologicznej, psychologicznej, socjologicznej i ergonomicznej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe
technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy

Mining and geology
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
mining and geology

Automatyka i robotyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów, związanych ze sterowaniem procesami ciągłymi i dyskretnymi, inżynierią procesową i systemową, systemami komputerowymi i mikroprocesorowymi, automatyzacją procesów technologicznych i układów autonomicznych, a także robotyką i układami mobilnymi. Posiadają umiejętności, niezbędne przy projektowaniu i programowaniu różnorodnych układów sterowania, w programowaniu off-line i on-line robotów przemysłowych i zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, robotów mobilnych oraz urządzeń autonomicznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
automatyka i robotyka przemysłowa
technologie informacyjne w automatyce i robotyce

Automatyka i robotyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów, związanych ze sterowaniem procesami ciągłymi i dyskretnymi, inżynierią procesową i systemową, systemami komputerowymi i mikroprocesorowymi, automatyzacją procesów technologicznych i układów autonomicznych, a także robotyką i układami mobilnymi. Posiadają umiejętności, niezbędne przy projektowaniu i programowaniu różnorodnych układów sterowania, w programowaniu off-line i on-line robotów przemysłowych i zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, robotów mobilnych oraz urządzeń autonomicznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
automatyka i robotyka przemysłowa
technologie informacyjne w automatyce i robotyce

Biotechnologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki z biofizyką i chemii. Zostali zapoznani z aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy i biotransformacji, inżynierii genetycznej, a także z nowoczesnymi metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych. Dzięki znajomości technik inteligentnej analizy danych potrafią przetwarzać duże zbiory danych w zastosowaniach biomedycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
bioinformatyka
biotechnologia przemysłowa
biogospodarka
biotechnologia w ochronie środowiska

Biotechnologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki z biofizyką i chemii. Zostali zapoznani z aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy i biotransformacji, inżynierii genetycznej, a także z nowoczesnymi metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
bioinformatyka
biotechnologia przemysłowa
biogospodarka
biotechnologia w ochronie środowiska

Control, electronic and information engineering
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język angielski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy teoria informatyki, oraz nauk technicznych, m.in. projektowania i programowania systemów komputerowych, elektrotechniki, teorii sterowania, systemów mikroprocesorowych, baz danych czy sztucznej inteligencji.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
automatic control
data science
electronics

Elektronika i telekomunikacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja dysponują niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i testowania układów, urządzeń, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Mają również podstawową wiedzę z zakresu informatyki i automatyki oraz potrafią korzystać z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier


Elektronika i telekomunikacja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja dysponują niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i testowania układów, urządzeń, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Mają również podstawową wiedzę z zakresu informatyki i automatyki oraz potrafią korzystać z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier


Elektronika i telekomunikacja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja dysponują niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i testowania układów, urządzeń, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
aparatura elektroniczna
elektronika biomedyczna
radioelektronika
telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja dysponują niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i testowania układów, urządzeń, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
aparatura elektroniczna
elektronika biomedyczna
radioelektronika
telekomunikacja

Informatics
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język angielski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania czy komputerowe systemy sterowania.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
Internet of Things
Industrial Informatics Systems

Informatyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania czy komputerowe systemy sterowania.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Informatyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania czy komputerowe systemy sterowania.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Teleinformatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier


Teleinformatyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
teleinformatyczne systemy autonomiczne
teleinformatyczne systemy mobilne
technologie chmurowe

Automatyka i robotyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają umiejętności, które są niezbędne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
projektowanie robotów i urządzeń automatyki
zintegrowane systemy wytwarzania

Automatyka i robotyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają umiejętności, które są niezbędne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
projektowanie robotów i urządzeń automatyki
zintegrowane systemy wytwarzania

Inżynieria materiałowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych. Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz powierzchniowej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
materiały dla motoryzacji i lotnictwa
technologie materiałowe
obróbka cieplna i łączenia trwałe z elementami ochrony antykorozyjnej

Inżynieria materiałowa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych. Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz powierzchniowej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
materiały dla motoryzacji i lotnictwa
technologie materiałowe
obróbka cieplna i łączenia trwałe z elementami ochrony antykorozyjnej

Mechanika i budowa maszyn
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii nowoczesnych procesów kształtujących własności materiałów, metod ich badania i metod informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn. Znają zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
projektowanie i eksploatacja maszyntechnologie spawalnicze
technologie odlewnicze

Mechanika i budowa maszyn
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii nowoczesnych procesów kształtujących własności materiałów, metod ich badania i metod informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn. Znają zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
projektowanie i eksploatacja maszyntechnologie spawalnicze
technologie odlewnicze

Mechatronics
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę inżynierską z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posługują się również zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
advanced mechatronic systems
mechatronic systems engineering − we współpracy z firmą IBS Poland

Nanotechnologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich, a także ich technologii wytwarzania połączoną z umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi stosowanymi do symulacji numerycznych zjawisk i procesów w nanotechnologii. Ponadto absolwenci znają zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
nanotechnologia

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
bezpieczeństwo i higiena pracy,
organizacja produkcji,
organizacja produkcji przemysłowej,
lean manufacturing
jakość i bezpieczeństwo produkcji
utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
bezpieczeństwo i higiena pracy,
organizacja produkcji,
organizacja produkcji przemysłowej,
lean manufacturing
jakość i bezpieczeństwo produkcji
utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych. Potrafią projektować i wykonywać miejskie budowle inżynierskie i infrastrukturę techniczną, planować i prowadzić miejskie prace renowacyjne oraz współdziałać w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz budowy dróg i ulic.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
budowlano-architektoniczna
budownictwo drogowe
inżynieria procesów budowlanych
konstrukcje budowlane i inżynierskie

Budownictwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych. Potrafią projektować i wykonywać miejskie budowle inżynierskie i infrastrukturę techniczną, planować i prowadzić miejskie prace renowacyjne oraz współdziałać w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz budowy dróg i ulic.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
budowlano-architektoniczna
budownictwo drogowe
inżynieria procesów budowlanych
konstrukcje budowlane i inżynierskie

Budownictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
budownictwo drogowe (drogi, ulice, autostrady; drogi kolejowe)
inżynieria procesów budowlanych
konstrukcje budowlane i inżynierskie

Budownictwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
budownictwo drogowe (drogi, ulice, autostrady; drogi kolejowe)
inżynieria procesów budowlanych
konstrukcje budowlane i inżynierskie

Civil engineering
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język angielski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
structural engineering

Biotechnologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki z biofizyką i chemii. Zostali zapoznani z aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy i biotransformacji, inżynierii genetycznej, a także z nowoczesnymi metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych. Dzięki znajomości technik inteligentnej analizy danych potrafią przetwarzać duże zbiory danych w zastosowaniach biomedycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
bioinformatyka
biotechnologia przemysłowa
biogospodarka
biotechnologia w ochronie środowiska

Biotechnologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki z biofizyką i chemii. Zostali zapoznani z aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy i biotransformacji, inżynierii genetycznej, a także z nowoczesnymi metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
bioinformatyka
biotechnologia przemysłowa
biogospodarka
biotechnologia w ochronie środowiska

Chemia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Znają problematykę ochrony środowiska i zapobiegania emisji zanieczyszczeń, zagospodarowania odpadów stałych, a także technologii produkcji, przetwórstwa, identyfikacji i analizy polimerów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
bioanalityka
materiały i substancje specjalne
chemia farmaceutyczna i kosmetyczna

Chemia
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Znają problematykę ochrony środowiska i zapobiegania emisji zanieczyszczeń, zagospodarowania odpadów stałych, a także technologii produkcji, przetwórstwa, identyfikacji i analizy polimerów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
bioanalityka
chemia materiałów
chemia farmaceutyczna i kosmetyczna

Industrial and engineering chemistry
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język angielski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu dwóch kierunków: inżynierii chemicznej i procesowej oraz technologii chemicznej, poszerzoną o procesy przyjazne środowisku, technologie substancji specjalnych i nanomateriałów, a także dobrą znajomość technicznego języka angielskiego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
process engineering and green chemical technologies
nanomaterials and fine chemicals

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci są inżynierami i projektantami procesowymi, a także projektantami i konstruktorami aparatury, posiadającymi wiedzę ogólną na poziomie inżynierskim w zakresie matematyki, chemii fizycznej, chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej i analitycznej, inżynierii i ochrony środowiska, a także inżynierii bioprocesowej i produktu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
aparatura przemysłu spożywczego

Technologia chemiczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii. Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
technologia nieorganiczna i elektrochemia
technologia chemiczna organiczna
technologia polimerów i tworzyw sztucznych

Technologia chemiczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
Technologia chemiczna

Technologia chemiczna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
Technologia chemiczna

Biotechnologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki z biofizyką i chemii. Zostali zapoznani z aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy i biotransformacji, inżynierii genetycznej, a także z nowoczesnymi metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych. Dzięki znajomości technik inteligentnej analizy danych potrafią przetwarzać duże zbiory danych w zastosowaniach biomedycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
bioinformatyka
biotechnologia przemysłowa
biogospodarka
biotechnologia w ochronie środowiska

Biotechnologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki z biofizyką i chemii. Zostali zapoznani z aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy i biotransformacji, inżynierii genetycznej, a także z nowoczesnymi metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
bioinformatyka
biotechnologia przemysłowa
biogospodarka
biotechnologia w ochronie środowiska

Energetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
4
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
energetyka zawodowa i przemysłowa

Energetyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
4
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
energetyka zawodowa i przemysłowa

Energetyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
energetyka zawodowa i przemysłowa

Energetyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
energetyka zawodowa i przemysłowa

Gospodarka obiegu zamkniętego
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to kierunek stworzony dla ludzi aktywnych i ambitnych, którzy w przyszłości chcą zajmować wysokie stanowiska i decydować o rozwoju Polski i Europy. Jest to kierunek bardzo praktyczny i dający solidne podstawy do rozwiązywania szerokiego spektrum problemów inżynierskich.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier


Inżynieria bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
bezpieczeństwo publiczne
bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn
BHP i ochrona przeciwpożarowa
higiena i bezpieczeństwo pracy
higiena pracy i bezpieczeństwo obiektów
inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe

Inżynieria bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
bezpieczeństwo publiczne
bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn
BHP i ochrona przeciwpożarowa
higiena i bezpieczeństwo pracy
higiena pracy i bezpieczeństwo obiektów
inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe

Elektrotechnika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, eksploatacji systemów elektrycznych oraz języków. Posiadają umiejętności w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
4
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
Inżynieria elektryczna

Elektrotechnika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, eksploatacji systemów elektrycznych oraz języków. Posiadają umiejętności w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
automatyka i metrologia elektryczna
elektroenergetyka
przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
systemy elektromechaniczne w przemyśle i transporcie
systemy mechatroniczne
elektronika przemysłowa

Elektrotechnika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, eksploatacji systemów elektrycznych oraz języków. Posiadają umiejętności w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
automatyka i metrologia elektryczna
elektroenergetyka
przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
systemy elektromechaniczne w przemyśle i transporcie
systemy mechatroniczne
elektronika przemysłowa

Mechatronika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4 lata
Język polski

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sensoryki przemysłowej, a także informatyki i sterowania. Zostali zapoznani z zagadnieniami z dziedziny robotyki przemysłowej i mobilnej, pneumatyki i hydrauliki, nowoczesnej inżynierii materiałowej, a także pomiaru, przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
4
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

Mechatronika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4 lata
Język polski

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sensoryki przemysłowej, a także informatyki i sterowania. Zostali zapoznani z zagadnieniami z dziedziny robotyki przemysłowej i mobilnej, pneumatyki i hydrauliki, nowoczesnej inżynierii materiałowej, a także pomiaru, przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
4
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

Mechatronika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają umiejętności łączenia różnych dziedzin inżynierii z zakresu mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki oraz materiałoznawstwa dla rozwiązania interdyscyplinarnych zadań projektowych i badawczych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

Mechatronika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają umiejętności łączenia różnych dziedzin inżynierii z zakresu mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki oraz materiałoznawstwa dla rozwiązania interdyscyplinarnych zadań projektowych i badawczych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

Fizyka techniczna (profil praktyczny)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwent uzyskuje niezbędne wykształcenie w zakresie fizyki i matematyki oraz wybranych dziedzin techniki – informatyki i technik informacyjnych oraz podstaw elektroniki. Wiedza absolwenta jest uzupełniona przez wiadomości przekazywane w ramach przedmiotów specjalistycznych, skoncentrowanych wokół techniki wysokiej próżni, metod pomiarowych, w tym głównie metod spektroskopowych i mikroskopowych wymagających warunków próżniowych, sterowania pomiarami i analizą wyników doświadczalnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny


Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Wiedza ta umożliwia im aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
multimedia
sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie
przetwarzanie i ochrona informacji
programowanie internetu
programowanie aplikacji mobilnych

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Wiedza ta umożliwia im aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
multimedia
programowanie aplikacji mobilnych
programowanie internetu
przetwarzanie i ochrona informacji
sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie

Matematyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce. Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
matematyka finansowa
matematyka informatyczna
matematyka stosowana

Matematyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce. Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
kryptografia
matematyka teoretyczna
matematyka w ekonomii
modelowanie matematyczne
statystyka

Informatyka przemysłowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4 lata
Język polski

Kierunek informatyka przemysłowa (profil praktyczny) ma charakter zintegrowany i obejmuje swoim obszarem szereg kierunków kształcenia prowadzonych tradycyjnie w ramach uczelni technicznych. Oprócz zagadnień z informatyki obejmuje on częściowo zagadnienia związane z inżynierią materiałową, metalurgią, robotyką, elektrotechniką oraz elektroniką i telekomunikacją.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
4
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
komputerowe systemy przemysłowe
programowanie komputerów

Informatyka przemysłowa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4 lata
Język polski

Kierunek informatyka przemysłowa (profil praktyczny) ma charakter zintegrowany i obejmuje swoim obszarem szereg kierunków kształcenia prowadzonych tradycyjnie w ramach uczelni technicznych. Oprócz zagadnień z informatyki obejmuje on częściowo zagadnienia związane z inżynierią materiałową, metalurgią, robotyką, elektrotechniką oraz elektroniką i telekomunikacją.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
4
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
komputerowe systemy przemysłowe
programowanie komputerów

Informatyka przemysłowa
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i programowania komputerów. Znają zagadnienia bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, informatyki śledczej, wizyjnych systemów cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w systemach chmurowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
bezpieczeństwo systemów informatycznych
inteligentne systemy przemysłowe
programowanie komputerów

Inżynieria materiałowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych. Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz powierzchniowej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
materiały dla motoryzacji i lotnictwa
technologie materiałowe
obróbka cieplna i łączenia trwałe z elementami ochrony antykorozyjnej

Inżynieria materiałowa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych. Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz powierzchniowej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
materiały dla motoryzacji i lotnictwa
technologie materiałowe
obróbka cieplna i łączenia trwałe z elementami ochrony antykorozyjnej

Inżynieria materiałowa
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
nowoczesne materiały i technologie
materiały i technologie w motoryzacji
materiały i technologie w lotnictwie
kompozyty i tworzywa sztuczne
inżynieria jakości

Inżynieria materiałowa
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
nowoczesne materiały i technologie
materiały i technologie w motoryzacji
materiały i technologie w lotnictwie
kompozyty i tworzywa sztuczne
inżynieria jakości

Inżynieria Produkcji
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji, inżynierii materiałowej oraz technik wytwarzania. Posiadają wiedzę z zakresu produkcji i stosowania materiałów inżynierskich, nadawania im pożądanych kształtów i właściwości nowoczesnymi technikami wytwarzania naddatkowego i ubytkowego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
certyfikacja wyrobów
inżynieria odwrotna
lean enterprise

Materials engineering
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język angielski

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
welding technologies and surface engineering in manufacturing

Inżynieria biomedyczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier


Inżynieria biomedyczna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier


Inżynieria biomedyczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
projektowanie i wytwarzanie wyrobów medycznych

Inżynieria biomedyczna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
projektowanie i wytwarzanie wyrobów medycznych

Lingwistyka stosowana (profil praktyczny)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Po ukończeniu I semestru studenci wszystkich specjalności wybierają jedną z dwóch specjalizacji: nauczycielską lub tłumaczeniowo-biznesową (uruchomiona zostaje jedna ze specjalizacji w zależności od preferencji studentów). Po ich ukończeniu absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych w swojej specjalności językowej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
język angielski z językiem hiszpańskim
język angielski z językiem włoskim
język francuski z językiem angielskim
język niemiecki z językiem angielskim

Transport
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych
eksploatacja pojazdów samochodowych
eksploatacja pojazdów szynowych
inżynieria ruchu
logistyka transportu
technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
transport i spedycja drogowa
transport przemysłowy
sterowanie ruchem kolejowym
systemy informatyczne transportu

Transport
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
1.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych
eksploatacja pojazdów samochodowych
eksploatacja pojazdów szynowych
inżynieria ruchu
logistyka transportu
technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
transport i spedycja drogowa
transport przemysłowy
sterowanie ruchem kolejowym
systemy informatyczne transportu

Transport (w j. polskim i angielskim)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
eksploatacja pojazdów samochodowych
eksploatacja pojazdów szynowych
infrastruktura i ruch kolejowy
inżynieria ruchu
logistyka transportu
technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
transport przemysłowy

Transport (w j. polskim i angielskim)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
eksploatacja pojazdów samochodowych
eksploatacja pojazdów szynowych
infrastruktura i ruch kolejowy
inżynieria ruchu
logistyka transportu
technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
transport przemysłowy

Transport kolejowy
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego, w tym budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, diagnostyki, materiałów i technologii wytwarzania.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego

Umów wizytę on-line!

Politechnika Śląska zaprasza do zarezerwowania terminu dla indywidualnej konsultacji.